Profesor Marian Maciejewski (1937-2013)

Termin: 22.09.2013

 22 września br zmarł Profesor Marian Maciejewski, znakomity badacz poezji i prozy romantyzmu oraz hermeneuta literatury pozostającej w sferze natchnień religijnych. Studiował na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w latach 1956-1961. Uczeń i następca Czesława Zgorzelskiego, w r. 1978 stanął na czele nowo utworzonej Katedry Literatury Polskiej Oświecenia i Romantyzmu. Jego praca badawcza, trwająca z górą pół wieku, przyniosła szereg trwałych rezultatów. Klasyczną pozycją literaturoznawczą okazała się książka podoktorska Mariana Maciejewskiego Narodziny powieści poetyckiej w Polsce, wybitne dokonanie z zakresu genologii historycznej. Przełomową rolę w badaniach nad małą formą prozatorską w okresie romantyzmu odegrał on jako autor zbioru Choć Radziwiłł, alem człowiek..." Gawęda romantyczna prozą.  Dysertacja habilitacyjna Poetykagatunekobraz. W kręgu poezji romantycznej, podobnie jak ostatnia książka autorska: Wrzucony do bytu otchłani. Liryka lozańska i jej konteksty, ujawniła w pełni jego kunszt interpretatora arcydzieł lirycznych. Tom ażeby ciało powróciło w słowo". Próba kerygmatycznej interpretacji literatury przyniósł tyleż oryginalną koncepcję metodologiczną, co  świadectwo etosowe w jednej osobie uczonego i katechisty Drogi Neokatechumenalnej. Subtelny badacz Mickiewicza, Malczewskiego, Słowackiego, Norwida – przyczynił się też do kształtowania nowoczesnej wiedzy o romantyzmie krajowym, m.in. jako redaktor tomów z serii Obraz Literatury   polskiej XIX i XX wieku.  Rozwojowi badań romantycznych sprzyjała również działalność Profesora w Zarządzie i w Radzie Naukowej Instytutu Badań nad Twórczością Cypriana Norwida KUL, w redagowaniu „Roczników Humanistycznych", a wreszcie Jego aktywność jako uczestnika prac towarzystw naukowych. W pamięci badaczy i adeptów literatury romantyzmu polskiego pozostaną nie tylko niekwestionowane odkrycia Profesora Mariana Maciejewskiego, ale też wzór postawy badawczej, opartej na wielkiej rzetelności i głębokich aspiracjach duchowych.                                                                                                     

                                                                                                          Bogusław Dopart

Data opublikowania: 10.10.2013
Osoba publikująca: Janusz Smulski